باشگاه اقتصاددانان-جلسه هفتم

باشگاه اقتصاددانان-جلسه هفتم

باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا

 

مباحث گفتمان جلسه هفتم :

" سهام عدالت "

 

جلسه‌ی هفتم باشگاه اقتصاددانان باتاب‌کارا روز چهارشنبه 22 اسفندماه برگزار شد. در این نشست تیم تحلیل‌گر باتاب‌کارا و آقای دکتر حسینی و دکتر راغب حضور داشتند. تحلیل مورد بررسی در این نشست، بررسی روند تاریخی فرآیند خصوصی سازی در دهه‌های گذشته بود که توسط آقای قائدی، از اعضای تیم تحلیل‌گر باشگاه اقتصاددانان، ارائه شد. در این تحلیل به بررسی مشکلاتی که ناشی از اجرای نادرست سیاست خصوصی سازی و سهام عدالت در کشور به‌وجود آمده‌است پرداخته شد. براساس تحلیل ارائه شده، عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اجرایی در کشور ناشی از دید نادرست به مفهوم عدالت در دیدگاه سیاست‌گذاران است. هرجا که سیاست‌گذاری در کشور با اهداف توزیعی اجرا شده است، نتیجه چیزی جز شکست نبوده‌است. به عبارتی  در سیاست‌های توزیعی کارایی از بین می‌رود و عمده هزینه‌هایی که در این نوع سیاست‌ها انجام می‌شود بار تورمی برای دولت به‌جا می‌گذارد. لذا سیاست‌گذاران بهتر است سیاست‌های خود را با هدف افزایش کارایی اتخاذ کنند که یکی از نتایج آن در بلندمدت می‌تواند تحقق عدالت نیز باشد.

 

سهام عدالت.docx2