اعضای شرکت

آقای دکتر سید محمدرضا حسینی

سمت: مدیر عامل

فارغ التحصیل دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
کارشناس مهندسی برق گرایش قدرت از دانشگاه صنعتی شاهرود
آقای دکتر ایمان عمویی

سمت: کارشناس مطالعات صنعت

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کارشناس مدیریت بازرگانی از دانشگاه مازندران
خانم مهندس پرستو رفیعی وحید

سمت: مدیر واحد کارشناسی و تحلیل

کارشناس ارشد مهندسی مالی از دانشگاه علوم اقتصادی
کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
خانم مهندس فائزه حشمتی

سمت: کارشناس تحلیل اقتصادی

کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای باقر قائدی

سمت: کارشناس تحلیل اقتصادی

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران
کارشناسی اقتصاد از دانشگاه پیام نور
خانم مهندس لیلا هوشیار

سمت: کارشناس تحلیل اقتصادی

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خانم فرناز سعیدی

سمت: کارشناس روابط عمومی

کارشناس تصویرسازی از دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
کاردانی گرافیک از دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
خانم مریم جعفری

سمت: کارشناس ارشد گرافیک

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه هنر شیراز